O nas

Društvo za didaktiko japonščine v Sloveniji ( Slovenian Association for Japanese Language Teaching ) je organizacija, ki na področju jezikovnega izobraževanja prispeva h krepitvi osebnih in družbenih odnosov med Slovenijo in Japonsko.

JLPT ( Slo )

JLPT ( Japanese Language Proficiency Test ) je mednarodno priznan izpit za japonski jezik s trajnim certifikatom, ki ga izvaja Japonski sklad po celem svetu. Obiščite uradno spletno stran JLPT Japonskega sklada za splošne informacije. V Sloveniji se izpit izvaja od leta 2017. V letošnjem letu bo to v poletnih mesecih in sicer:

datum in ura : nedelja, 7. julij 2019, ob 10:00

kraj : Pionirski dom - Youth Culture Centre, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana, Slovenia

prijavni rok : 18. februar 2019 - 3. april 2019

cena : 46 EUR ( enotna cena za vse ravni )

Korak1 : Način plačila prijavnine je opisan v Informacijah o plačilu ( PDF ).

Korak2 : Podrobnosti o pošiljanju osebnih informacij so zapisane v Politiki zasebnosti. Preberite vsebino in nato izpolnite obrazec Zahteva za uradni Izpitni vodič ( spodaj ), ki jo skupaj s potrdilom o plačilu ( spodaj ) po elektronski pošti pošljite na naslov jlpt@ddjas.si.

  • "Zahteva za uradni Izpitni vodič ( skupaj s prijavnimi obrazci )" Prenesite tukaj
  • Priponka, v kateri je slikovna datoteka "Potrdilo o plačilu" ( oblika jpg, png ali pdf )

Korak3 : Prejem uradnega Izpitnega vodiča ( Test Guide including Application Form ) po pošti. *

Korak4 : Informacije za JLPT ( PDF ) podrobno opisujejo vse postopke v zvezi z izpitom, od prijave do prejema rezultatov. Temeljito jih preberite, nadaljnja vprašanja pa preko elektronske pošte naslovite na Društvo za didaktiko japonščine v Sloveniji. Sprejete bodo vse prijavnice, ki bodo oddane najkasneje na zadnji dan roka za prijavo. Rok za prijavo v letu 2019: 3. april 2019. *

Korak5 : Potrdilo o prijavi na izpit boste prejeli preko elektronske pošte najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu. Prosimo, da preverite prejem potrdila in nas v nasprotnem primeru o tem obvestite preko elektonske pošte na jlpt@ddjas.si.

---

* Kandidati, ki bi radi opravljali izpit JLPT, lahko pridete po izpitni vodič in prijavnico osebno na Filozofsko fakulteto in sicer v ponedeljek, 25. marca med 16.30 in 17.45 v predavalnico 013 ( Korak3 ). Obenem lahko prijavnico tam tudi izpolnete in oddate ( Korak4 ).

Pred prevzemom izpitenega vodiča morate končati korak1 in 2 po navodilu. V primeru, da boste prijavnico izpolnili in oddali takoj, prinesite s seboj DVE FOTOGRAFIJI ( 4x3cm ) in lepilo.

JLPT ( Eng )

The Japanese Language Proficiency Test ( JLPT ) is an internationally recognized qualification for non-native speakers, sponsored by the Japan Foundation. Please visit the official JLPT website by Japan Foundation for general information. JLPT are carried out yearly in numerous countries all over the world. Slovenia has joined the project recently, in 2017. This year JLPT in Slovenia is planned for summer.

Date and hour : Sunday, 7th July 2019, at 10:00

Venue : Pionirski dom - Youth Culture Centre, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana, Slovenia

Application period : 18th February 2019 - 3rd April 2019

Fee : 46 EUR ( equal fee for all levels )

Step1 : In Payment information ( PDF ) you will find details about the fee-payment method.

Step2 : After reading our Privacy Policy, fill in the Request Form for the official Test Guide ( below ). Then send the following two documents via email on jlpt@ddjas.si e-mail adress.

  • "Request Form for the official Test Guide ( including Application Forms )" Download it here
  • A graphics file containing "Payment Certificate" ( jpg, png or pdf )

Step3 : You will receive the official Test Guide by postal services. *

Step4 : All the details concerning the JLPT procedures, from application to result anouncement can be found in JLPT Information ( PDF ). Read them carefully, and in case you have some further questions, please addreess them via email to the Slovenian Association for Japanese Language Teaching. All application forms that will be sent out within a deadline will be accepted. Application deadline in 2019: 3rd April 2019. *

Step5 : You will receive a confirmation email within 5 working days at the latest. In case you do not receive it, please contact us onto jlpt@ddjas.si.

---

* Candidates for JLPT may come to the Faculty of Arts to receive the Test Guide ( including Application Form ) in person ( Step3 ). We will be expecting you in classroom No. 013 on Monday, 25th March, between 16.30 and 17.45. You may fill in and submit the Application form on the spot ( Step4 ).

We would like to remind you that Step1 and Step2 should be finished beforehand. Also, bring two of your photos ( 4x3cm ) and a glue in case you would submit the Application form immediately.

Politika Zasebnosti

Kdo smo? / O nas
Društvo za didaktiko japonščine v Sloveniji je nevladna organizacija, ki v imenu Japonskih skladov ( Japan Foundation ) izvaja izpit JLPT v Sloveniji.

Katere informacije zbiramo?
Zbiramo vaše ime in priimek, vaš naslov, ime izobraževalne ustanove, kjer se učite, in navedeni e-mail naslov na vaši prijavnici za JLPT izpit.

Zakaj uporabimo vaše osebne podatke?
Osebne podatke za vašo prijavo uporabijo le organizatorji in le v namene izvajanja izpita. Vaše rezultate izpita in vsebino prijave lahko uporabijo tudi sponzorji ( Japonski skladi in Japonske Izobraževalne Izmenjave in Storitve ) ali lokalne institucije v statistične ali analitične namene. Nikogar izmed izprašancev ni mogoče individualno identificirati s pomočjo the podatkov ali analiz.

Kako varujemo osebne podatke?
Vsi osebni podatki v digitalni obliki za vašo prijavo so varno spravljeni v Akademski in raziskovalni mreži Slovenije ( ARNES ), javnem zavodu, ki zagotavlja omrežne storitve raziskovalnim, izobraževalnim in kulturnim organizacijam in omogoča stike ter sodelovanje med njimi in sorodnimi organizacijami v tujini. Vsi dokumentni papirji so v varstvu Društva za didaktiko japonščine v Sloveniji.

Ali uporabljamo piškotke?
Ne, ne uporabljamo piškotkov.

Kdaj delimo osebne podatke?
Društvo za didaktiko japonščine v Sloveniji bo delilo vse osebne podatke z Japonskimi skladi. Japonski skladi in lokalni organizatorji ne bodo načrtno posredovali identifikacijskih podatkov prijavljenih nekim tretjim osebam razen v naslednjih treh okoliščinah:
- V primeru obstoja zakonske obveze o posredovanju podatkov in ob spoznanju primernosti razkritja podatkov
- Ob pridobitvi privolitve lastnika podatkov
- Če bo potrebno posredovanje podatkov nekemu zunanjemu ponudniku storitev v povezavi z Japonskimi skladi za obdelavo podatkov
V teh primerih, bodo podatki posredovani le v obsegu, ki bo nujen za izvedbo navedenih del.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?
Vse osebne podatke ( podatke v digitalni in papirni obliki ) hranimo pri Društvu za didaktiko japonščine v Sloveniji eno leto od Izpita. Nato je vsa digitalna dokumentacija izbrisana, dokumentacija v papirni obliki pa je zavržena na datum 7. julija 2020.

Spremembe naše Politike o Zasebnosti
Ob morebitnih spremembah naše politike o zasebnosti, bomo na to stran objavili obvestilo o teh spremembah. Politika Zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 1. julija 2018.

Kontakt
V primeru kakršnih koli vprašanj glede politike zasebnosti, nas lahko kontaktirate na spodaj navedenih naslovih.
https://www.ddjas.si
info@ddjas.si

Privacy Policy

Who are we? / About us
The Slovenian Association for Japanese Language Teaching is a local Non-governmental organization which administers the Japanese Language Proficiency Test in Slovenia, on behalf of the Japan Foundation.

What information do we use?
We use your name and surname, your address, educational institution where you study and your e-mail address on your application for the Japanese Language Proficiency Test.

Why do we use your personal information?
The personal information given for your application is used by the organizers only for the purpose of conducting the test. Your test score data and the contents of the application form may be used by the sponsors ( the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services ) or local host institutions for statistical and analytical purposes. No examinees are able to be identified individually from such data or analysis.

How do we protect personal information?
All the digital personal information given for your application is kept safely at the Academic and Research Network of Slovenia ( ARNES ), a public institute that provides network services to research, educational and cultural organizations and enables them to establish connections and cooperation with each other and with related organizations abroad. All the paper documents are in the custody of the Slovenian Association for Japanese Language Teaching.

Do we use cookies?
We do not use cookies.

When do we share personal information?
The Slovene Association for Japanese Language Teaching will share all the personal information with the Japan Foundation. The Japan Foundation and the local organization will not intentionally reveal identifying information collected from applicants to a third party, except in the following three cases:
- If there is a legal obligation to supply such information and when it is recognized to be appropriate to disclose the information
- If the consent of the owner of the information is obtained
- If it must be revealed to an external service provider contracted by the Japan Foundation to provide information processing service
In these cases, information is revealed only within the scope necessary for the performance of the said work.

How long do we keep your personal data?
All the personal information ( digital information and paper document ) will be kept for one year from the Test date by the Slovene Association for Japanese Language Teaching. Thus, the digital information will be deleted and all of the paper document will be disposed of on 7th July 2020.

Changes to our Privacy Policy
If we decide to change our privacy policy, we will post the announcement about the changes on this page. This policy was last modified on 1st July 2018.

Contacting us
If you have any questions regarding this privacy policy, you may contact us using the information below.
https://www.ddjas.si
info@ddjas.si

Kontakt

Email info@ddjas.si